Werkwijze

Om onze missie te verwezenlijken maken we gebruik van de volgende pijlers:
– High Dosage Tutoring
– Professionele tutoren
– Impact

– Maatwerk
– Samenwerking met alle betrokkenen

– Rekenlessen van hoge kwaliteit

Onze pijlers

Leerlingen krijgen in groepjes van 2 of 3 een schooljaar lang, minimaal 3 lessen per week, rekenles van een vaste tutor. De lessen komen geheel of gedeeltelijk boven op de reguliere rekenlessen in de klas en vinden plaats op school en onder schooltijd. De lessen komen nooit in plaats van andere belangrijke vakken zoals taal. En de Rekenfaculteit streeft er naar de lessen volledig boven op de reguliere lessen aan te bieden om het aantal uren rekenen voor de leerlingen te maximaliseren.

De lessen worden gegeven door professionele tutoren. Tutoren hoeven geen specifieke opleidingsachtergrond te hebben, maar gaan in hun werk als tutor hun eigen leerproces aan. Door middel van een twee weken durende starttraining, doorlopende professionele ontwikkeling, intervisie en observaties en feedbackgesprekken met hun teamleider worden zij intern opgeleid tot professionele tutor. Zo leren zij te werken binnen de gestandaardiseerde werkwijze van de Rekenfaculteit.

Na deelname aan de Rekenfaculteit liggen alle leerlingen op de route naar een niveau van functionele gecijferdheid dat past bij hun eigen potentie. Dat betekent dat zij:
• Bovengemiddeld zijn gegroeid in hun rekenvaardigheden op toetsen uit de leerlingvolgsystemen;
• Basisvaardigheden hebben op het niveau van het leerjaar waarin zij zitten;
• Een stevig fundament van rekenbegrip hebben;
• Kritisch hebben leren denken;
• En een positieve rekenattitude hebben ontwikkeld.

Doordat de tutoren steeds met 2 of 3 leerlingen tegelijkertijd werken, zijn we in staat echt maatwerk te leveren en voor iedere leerling de eigen rekenroute uit te stippelen. We brengen de leerling in beeld aan de hand van ons eigen diagnostische rekeninstrument (BSA), op basis waarvan de tutoren voor de leerlingen een leerplan maken. Tijdens de lessen is er veel ruimte voor dialoog en zijn tutoren voortdurend bezig in te spelen op wat de leerlingen doen en zeggen, zodat het aanbod steeds afgestemd blijft op hun behoeftes.

Wij geloven dat samenwerking de basis is voor goed onderwijs. Het vergroot ons professionele kapitaal en zorgt voor betere ondersteuning. Daarom vormen wij een team, met elkaar, onze leerlingen, hun ouders en de leerkrachten:
– Als tutor sta je nooit alleen. Wij stimuleren samenwerking door gebruik te maken van observaties en feedbackgesprekken, intervisies, professionele ontwikkeling en gezamenlijke lesvoorbereiding en bespreking.
–Ouders kennen hun kind het allerbeste en deze waardevolle informatie zetten we in om de lessen zo goed mogelijk af te stemmen. Er is wekelijks contact met de ouders, daarnaast organiseren we drie keer per jaar een oudergesprek waarin het leerplan aan de hand van een groeikaart wordt toegelicht.
– We zijn een verlengstuk van de leerkracht, daarom blijven we continu in contact om de planning af te stemmen en de voortgang te bespreken. Aan de hand van groeikaarten houden we de leerkrachten op de hoogte van de vorderingen van de leerlingen.

Tijdens de lessen werken we aan die factoren die bijdragen aan functionele gecijferdheid. Dat betekent dat we werken aan het versterken van rekenvaardigheden en dat we dat doen aan de hand van functionele contexten. Daarbij besteden we aandacht aan kritische denkvaardigheden en de rekenhouding van leerlingen. Dit doen we aan de hand van een eigen rekencurriculum waarin rekenbegrip, actieve werkvormen en materiaalgebruik centraal staan.